Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://malbork.naszdps.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Sawirska, adres poczty elektronicznej sawirska.anna@malbork.naszdps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55- 272-28-73 wew.107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Domu Pomocy Społecznej w Malborku znajduje się w jednym wielokondygnacyjnym budynku.

Miejsca parkingowe: Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania wzdłuż jezdni. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: Do budynku można dostać się przez wejścia: główne i boczne. Wejścia pozbawione są barier architektonicznych, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość głównych, bocznych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność komunikacyjna budynku: Na terenie budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda w budynku umożliwia przewóz osób. Winda zawiera oznaczenia alfabetem Braille'a. Punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku. Można w nim uzyskać niezbędne informacje. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

pocztą elektroniczną – malbork@dps.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, wnioski, prośby itp.,

faksem – (55) 272-28-73 wew.101

drogą pocztową

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny