Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU


 

Procedurę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego ( opiekuna prawnego ) w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku. W przypadku osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest Ośrodek Pomocy Społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawomocnym postanowieniem Sądu zezwalającym opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej i kompletuje wymaganą dokumentację:


 

1. wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem w DPS i stwierdzenie w formie pisemnej braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,

2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

3. zaświadczenie od lekarza psychiatry o zdolności lub braku zdolności do podejmowania decyzji,

4. zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą starającą się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

5. opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce,

6. decyzja organu emerytalno – rentowego o ustaleniu wysokości emerytury lub renty, bądź przyznanie zasiłku stałego,

7. pisemna zgoda osoby ubiegającej się o pobyt lub opiekuna prawnego na potrącanie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno – rentowy lub Ośrodka Pomocy Społecznej ze świadczenia,

8. zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

9. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności dotyczący osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej,

10. opinię psychologa,

11. aktualne wyniki badań lekarskich ( morfologoa, mocz, ob, rtg ),

12. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt,

13. oświadczenie majątkowe.


 

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej:

  1. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  2. postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

  3. postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w Domu Pomocy Społecznej.


 

Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i ustala odpłatność za pobyt.

W nagłych wypadkach wynikających za zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.


 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

1. mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu ( emerytury, renty, zasiłku ),

2. małżonek, małżonka, rodzina ( dzieci, wnuki ), gdy taka jest – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale tylko wtedy jeżeli:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

- w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w Domu Pomocy Społecznej,

- gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, bądź jego rodzinę.


 

W Domu Pomocy Społecznej w Malborku pełna odpłatność za pobyt od 01.02.2024 r. wynosi  7089,00 zł.

Po skompletowaniu całej dokumentacji trafia ona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej. Decyzja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do Dyrektora DPS.

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę zainteresowaną lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w Domach Pomocy Społecznej, zwłaszcza w domach dla kombatantów przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Osoba oczekująca w przypadku wolnego miejsca w DPS otrzymuje informację o terminie przyjęcia. Pracownik socjalny DPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania ubiegającego się o pobyt. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania DPS.

Zainteresowany lub jego opiekun prawny otrzymuje z PCPR decyzję o umieszczeniu, natomiast Ośrodek Pomocy Rodzinie uaktualnioną decyzję o odpłatności za pobyt.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy lub powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania decyzji. Adres Kolegium Odwoławczego podany jest na wystawionej decyzji.

 

zredagowała: Dorota Kurapiewicz

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny